PROMSOFT PROMSOFT
За нас Продукти
Контакт Профил
Счетоводни и складови програмни продукти
"Точни сметки - добри приятели"
Продукти
Цени
E-mail:
Парола:

Предлаганите от фирмата продукти са групирани в Пълен счетоводен пакет, включващ програмите CsAcc, CsStore и WinSal и друг специализиран софтуер.

Всяка от програмите работи самостоятелно, но е предвидена възможност за автоматично осчетоводяване на информацията, въвеждана в складовите програми и в програмата за заплати. Съществува възможност за автоматично осчетоводяване на информация от складови програми на други фирми, както и за извеждане на информация от складовите програми за автоматично осчетоводяване от счетоводни програми на други фирми.

Програмите използват за съхранение на данните Microsoft SQL Server.

Заплати


Програма за заплати WinSal. Програмата поддържа информация за работниците, за месечните възнаграждения, платените осигуровки, данъци и други задължения. Извежда ведомости, фишове, Декларации 1 и 6 за НАП, рекапитулация, служебни бележки.

⯈ Научете повече

Счетоводство


Програма за счетоводство CsAcc. Програмата поддържа сметкоплан с достатъчна аналитичност, работа с валути и количеста. Извежда справки за салда на сметки и подсметки, обороти, оборотна ведомост, главна книга, сложни справки от типа на баланс, ОПР и други.

⯈ Научете повече

Склад


Програма за склад CsStore. Поддържа номенклатури на стоки, групирани в групи и подгрупи, на доставчици, клиенти, дистрибутори, оператори, ценови листи. Поддържа база данни с документите за заприходяване и изписване на стоки. Справки за наличност, обороти, задължения.

⯈ Научете повече

Наеми


Програма за наеми Naemi. Програмата поддържа информация за обектите, давани под наем, режийните разходи към тях, наемателите, наемите, плащанията, лихвите по закъснения. Издава приходни касови ордери и фактури. Справки за задължения, плащания, договори.

⯈ Научете повече

Дърводобив


Програма за дърводобив D_Dobiv. Програмата поддържа информация за работници, дървесни видове, сортименти, складове, клиенти. Поддържа регистър на документи за добив, извоз, превоз и реализация. Извежда справки за наличност, сеч, извоз, превоз, реализация и продажби по клиенти.

⯈ Научете повече

Сортиментиране


Програма за сортиментиране WinSort. Програмата съхранява данните от сортиментирането в горските стопанства. Поддържа информацията по подотдели и дървесни видове.

⯈ Научете повече

Лесоустойствени проекти


Програма за създаване / разглеждане на лесоустройствени проекти WinLp. Програмата съхранява данните от лесоустройствените проекти в горските стопанства. Поддържа информацията по подотдели и дървесни видове.

⯈ Научете повече
© 2022 "Промсофт" ООД
последна актуализация на 08 Август 2022 г.
от zon-studio